1. Εισαγωγή

Σας καλωσορίζουμε στην ενότητα πολιτικής προστασίας δεδομένων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Learn Again. Η ιστοσελίδα που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (www.learnagain.edu.gr) και θα αποκαλείται πλέον η «Ιστοσελίδα» ανήκει και λειτουργεί υπό την ιδιοκτησία της «Α. & Β. ΠΕΛΕΤΗ – Α. ΠΟΛΙΤΗ ΟΕ», Γλυφάδα Αττικής – 16675, email info@learnagain.edu.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-9681490, εφεξής η «Εταιρεία» ή «εμείς». Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να καταλάβετε:

  • Ποια δεδομένα συλλέγονται.
  • Ποια δεδομένα επεξεργάζονται.
  • Γιατί συλλέγονται και επεξεργάζονται δεδομένα.
  • Ποια είναι η νομική βάση για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων εκ μέρους μας.
  • Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας.
  • Για ποιο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας.
  • Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε.

 

Όπως καταλαβαίνετε χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας ή αλληλεπιδρώντας μαζί μας, τόσο μέσω της Ιστοσελίδας όσο και μέσω των τηλεφωνικών επικοινωνιών καθώς και των έντυπων και ηλεκτρονικών προωθητικών ενεργειών αλλά και οποιουδήποτε άλλου μέσου επικοινωνίας ή αλληλεπίδρασης συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες, σπουδαστές ή υποψήφιους σπουδαστές, οι οποίες δύναται να ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα τα εν λόγω πρόσωπα.

2. Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός σχετικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων EΕ 679/2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), εφεξής “κανονισμός” ή “ΓΚΠΔ”, προστατεύει θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των φυσικών προσώπων, είναι ο νέος νόμος περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και καθορίζει λεπτομερώς τις απαιτήσεις για τη συλλογή, την αποθήκευση και τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων από επιχειρήσεις και οργανισμούς.

2α. “Προσωπικά Δεδομένα”
Σήμερα, κατά το ισχύον νομικό πλαίσιο, τα δεδομένα που μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά κάποιου προσώπου αποτελούν προσωπικά δεδομένα του προσώπου αυτού και έτσι θα καλούνται εφεξής. (“Προσωπικά Δεδομένα” ή “Δεδομένα” είναι πληροφορίες όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση/e-mail, πολιτισμικό προφίλ, κλπ).

2β. “Υποκείμενο δεδομένων”
“Υποκείμενο δεδομένων” σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο ορίζεται το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί άμεσα ή έμμεσα, βάσει των δεδομένων.

2γ. “Υπεύθυνοι επεξεργασίας”
Εμείς είμαστε οι “υπεύθυνοι επεξεργασίας” των προσωπικών δεδομένων σας, δηλαδή είμαστε αυτοί που καθορίζουν τον τρόπο και τον σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

2δ. “Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων”
Τέλος, ως “επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων” νοείται κάθε ενέργεια ή σειρά ενεργειών που πραγματοποιείται, με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζεται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

3. Η επεξεργασία και διατήρηση των Προσωπικών Δεδομένων

Το ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Learn Again δεσμεύεται ότι οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων γίνεται με απόλυτα θεμιτό και διαφανή τρόπο και πάντα σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, και ιδιαιτέρως τον κανονισμό.
Αυτό σημαίνει ότι η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων γίνεται ΠΑΝΤΑ σύμφωνα με νόμιμο τρόπο για νόμιμους, ρητούς και καθορισμένους σκοπούς. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που κρίνονται απολύτως απαραίτητα για τους σκοπούς και τις ενέργειες που έχουμε θέσει. Παράλληλα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα δεδομένα σας να είναι ακριβή, παρέχοντάς σας, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα διόρθωσης ή/και διαγραφής των δεδομένων. Τα δεδομένα σας διατηρούνται μόνο συγκεκριμένο-περιορισμένο χρονικό διάστημα, δηλαδή το αναγκαίο εκ του νόμου ή από την πολιτική μας ώστε να εκπληρωθούν οι σκοποί επεξεργασίας δεδομένων που έχουν τεθεί από την Εταιρεία.

4. Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Στο ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Learn Again δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.
Στο πλαίσιο της προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, εφαρμόζουμε μία σειρά από μέτρα, υιοθετούμε πολιτικές ασφαλείας, εκπαιδεύουμε κατάλληλα το προσωπικό μας, το οποίο δεσμεύεται για την τήρηση εμπιστευτικότητας και απορρήτου, ενώ αξιοποιούμε μία σειρά τεχνολογιών που διασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων σας (π.χ. SSL certificate). Όπως επιτάσσουν οι αρχές της ασφάλειας πληροφοριών και της προστασίας δεδομένων, τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν και όπου κρίνεται απαραίτητο ώστε να επιτυγχάνεται η απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων που επεξεργάζονται.

5. Ποια Προσωπικά Δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε

Επιθυμία μας είναι να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται και μόνο όταν οι ίδιοι τα παρέχετε άμεσα και με τη θέλησή σας.
Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, κατόπιν ρητής σας συγκατάθεσης, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους σκοπούς που θα αναφερθούν κατωτέρω. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το αναφαίρετο δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας χωρίς αιτιολογία, υποβάλλοντας σχετική δήλωσή προς την Εταιρεία μας.
Τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε περιλαμβάνουν τα εξής:
α. Δεδομένα που μας παρέχετε μέσω της Ιστοσελίδας μας: oνοματεπώνυμο, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση διαμονής, ιδιότητα προσώπου (μαθητής, φοιτητής, εργαζόμενος, γονέας, κηδεμόνας, επισκέπτης κλπ). Όταν επικοινωνείτε μέσω της ιστοσελίδας αναφέρετε μόνο τα απαραίτητα για εσάς στοιχεία αποφεύγοντας αναφορά σε άλλα Προσωπικά Δεδομένα σας ή σε Προσωπικά Δεδομένα τρίτων.
β. Δεδομένα και πληροφορίες που μας παρέχετε μέσα από τη μεταξύ μας επικοινωνία και τις μεταξύ μας συναλλαγές.
γ. Δεδομένα που μας παρέχετε και αφορούν στον τρόπο πληρωμής για τις συναλλαγές που πραγματοποιείτε μαζί μας.
δ. Δεδομένα που μας παρέχετε κάνοντας εγγραφή σε newsletter μας.
ε. Δεδομένα που μας παρέχετε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που επιλέγετε συνήθως.
στ. Δεδομένα επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας.
ζ. Δεδομένα και πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. (Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies στη σχετική ενότητα).
η. Το όνομα χρήστη του κοινωνικού μέσου δικτύωσής σας, στις περιπτώσεις που αλληλεπιδράτε μαζί μας χρησιμοποιώντας αυτά τα μέσα.
θ. Μορφωτικά στοιχεία: σπουδές, δεξιότητες, ξένες γλώσσες, κλπ. επαγγελματική εμπειρία.
Ωστόσο, στο πλαίσιο λειτουργίας της ιστοσελίδας μας, ο κανόνας αυτός δεν ισχύει απόλυτα στις εξής δύο περιπτώσεις: i) στα δεδομένα που συλλέγονται με τη βοήθεια αρχείων cookies (δείτε αναλυτικά την ενότητα Πολιτική cookies), και ii) σε Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία συλλέγονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.
Σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα, λόγω του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου, αμέσως μόλις επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, ο server (διακομιστής) μας καταγράφει τη διεύθυνση IP σας, η οποία συνιστά προσωπικό δεδομένο, ακόμα και αν ως ιστοσελίδα δεν μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με βάση το στοιχείο αυτό, μαζί με την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας.
Ο λόγος (νομική βάση και σκοπός) για τον οποίο συλλέγουμε τη διεύθυνση IP σας και τη διατηρούμε σε ειδικά αρχεία (log files) είναι αφενός το έννομο συμφέρον μας να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων (π.χ. έλεγχος επιθέσεων «άρνησης υπηρεσίας») και αφετέρου η νομική υποχρέωση να παρέχουμε ένα όσο το δυνατόν πιο ασφαλές περιβάλλον για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Η επεξεργασία αυτή είναι επιτρεπτή καθώς δεν ενέχει σοβαρό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, ενώ επιτρέπεται ρητώς κατά τον Κανονισμό να βασιστεί στο έννομο συμφέρον μας. Περισσότερες πληροφορίες για την Πολιτική Cookies που ακολουθούμε, θα βρείτε στην αντίστοιχη ενότητα της ιστοσελίδας.

6. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα

Τα Προσωπικά Δεδομένα επεξεργάζονται για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας.
Μέσω της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας με τον τρόπο που εσείς έχετε επιλέξει (ιστοσελίδα, email, τηλέφωνο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κλπ) και να ανταποκριθούμε σε κάθε μορφής αίτημά σας.
Ταυτόχρονα εφόσον μας έχετε δώσει ρητή συγκατάθεση προς τούτο, επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα για λόγους μελλοντικής εμπορικής προώθησης των υπηρεσιών μας και προκειμένου να είμαστε σε θέση να σας προτείνουμε προϊόντα ή υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν όπως τα τρέχοντα εκπαιδευτικά μας προγράμματα σχετικά με νέα, καθώς και άλλα ζητήματα που θεωρούμε ότι σας ενδιαφέρουν σε σχέση με εμάς.
Για να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, συλλέγουμε τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο και το πρόγραμμα περιήγησης, καθώς και τον κωδικό χώρας και τηλεφώνου όπου βρίσκεται ο υπολογιστής σας, τις ιστοσελίδες που εμφανίζονται κατά την επίσκεψή σας, τις διαφημίσεις στις οποίες κάνετε κλικ και όποιους όρους αναζήτησης χρησιμοποιήσατε.
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχετε ΠΑΝΤΑ με βάση τη συγκατάθεσή σας, την οποία έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή χωρίς αιτιολογία και να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας και φυσικά, έχετε πάντα την επιλογή να μην μοιράζεστε τέτοια στοιχεία μαζί μας.

7. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας

Το ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Learn Again σε καμία περίπτωση δεν θα προβεί στην πώληση ή στην διανομή των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτα μέρη, εξαιρουμένων όσων προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική. Η πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα περιορίζεται στο απολύτως απαραίτητο προσωπικό μας, το οποίο με τη σειρά του δεσμεύεται με τήρηση εμπιστευτικότητας, όπως και τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες δύναται να επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.
Σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις, τα προσωπικά σας στοιχεία δύναται να γνωστοποιούνται και σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία. Επίσης συνάπτουμε συμφωνίες μαζί τους που τους υποχρεώνουν να εφαρμόζουν τα πλέον κατάλληλα μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Επίσης για την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων, οι Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας συμφωνούν και δεσμεύονται συμβατικά με την Εταιρία: να τηρούν εχεμύθεια, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας, και σε κάθε περίπτωση να συμμορφώνονται απόλυτα με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

8. Για πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα

Τα Προσωπικά Δεδομένα διατηρούνται όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εκτός από τις περιπτώσεις που η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί μεγαλύτερη περίοδο διατήρησης (όπως τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία και για λόγους παροχής εγγύησης όπου συντρέχει). Μόλις τελειώσει η περίοδος διατήρησης, τα Προσωπικά Δεδομένα διαγράφονται πληρώς ή γίνονται ανώνυμα, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και επιχειρηματικό προγραμματισμό.

9. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Ο ΓΚΠΔ ενισχύει τα ήδη υφιστάμενα δικαιώματα των πολιτών (Υποκειμένων των Δεδομένων), ενώ παράλληλα κατοχυρώνει και νέα.
Επιγραμματικά τα δικαιώματα αυτά είναι τα εξής (για ανάλυση όλων των δικαιωμάτων ενημερωθείτε εδώ: https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/data-protection/data-protection-gdpr/index_el.htm):
Δικαίωμα ενημέρωσης και διαφάνεια (άρθρα 12-14 ΓΚΠΔ): Είναι το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, ποια είναι αυτά και για ποιον λόγο. Οι οργανισμοί που επεξεργάζονται δεδομένα σας πρέπει να σας παρέχουν σαφείς πληροφορίες σε απλή γλώσσα.
Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων (άρθρο 15 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε δωρεάν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που διαθέτει ένας οργανισμός.
Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων.
Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία, κ.ο.κ. Στο πλαίσιο αυτού του δικαιώματος έχετε τη δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, να ζητήσετε να διαγραφούν προσωπικά σας δεδομένα από κατάλογο αποτελεσμάτων μηχανής αναζήτησης.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους, η επεξεργασία είναι παράνομη, τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας, έχετε αντιρρήσεις ως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία.
Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων από έναν οργανισμό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται το δημόσιο συμφέρον.
Δικαίωμα στη μη αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (άρθρο 22 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις όταν μια απόφαση που σας αφορά βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα
ή σας επηρεάζει σημαντικά.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνσή info@learnagain,edu.gr με τίτλο «Άσκηση Δικαιώματος» και εμείς αφού το εξετάσουμε και θα σας απαντήσουμε δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από την ημερομηνία που θα λάβουμε το αίτημά σας. Αν, όμως, το Αίτημά κριθεί πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα ώστε να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

10. Υπερσυνδέσεις (Hyperlinks) σε ιστοσελίδες τρίτων μερών

Κατά την περιήγηση σας εντός της ιστοσελίδας μας, ενδεχομένως να εντοπίσετε υπερσυνδέσμους μέσω των οποίων υπάρχει η δυνατότητα απευθείας μετάβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Οι σύνδεσμοι αυτοί υπάρχουν ώστε να διευκολύνονται οι επισκέπτες κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στην ιστοσελίδα και δεν αποτελεί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link) από εμάς.

11. Cookies

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, ώστε οι χρήστες να απολαμβάνουν άνετη και αποτελεσματική πρόσβαση και περιήγησή εκεί., Μέσω των τεχνολογιών αυτών δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να αξιοποιήσουν μία σειρά από λειτουργίες, όπως κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ταυτόχρονα μας παρέχονται απαραίτητες πληροφορίες σε σχέση με την περιήγησή τους.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες, τα οποία αποθηκεύονται από τον διακομιστή (server) ενός ιστοτόπου στην τερματική συσκευή (υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο κλπ.) ενός επισκέπτη/χρήστη κατά την πλοήγηση σε αυτόν. Ο ιστοτόπος ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες σε κάθε επίσκεψη προκειμένου να προσφέρει σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει σε αυτή (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών»,
αναζητήσεων, κ.λπ.).

Όταν συνεχίζεται τη χρήση της Ιστοσελίδας χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, συμφωνείτε με τη
χρήση των «cookies» και την αποδέχεστε (για περισσότερες πληροφορίες δείτε την πολιτική μας σχετικά με τα cookies στην αντίστοιχη ενότητα).

12. Δεδομένα ανηλίκων

Η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων ανηλίκου είναι σύννομη εάν το παιδί είναι τουλάχιστον 15 χρονών. Στις περιπτώσεις που ο ανήλικος είναι ηλικίας κάτω των 15 ετών, η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι σύννομη μόνο μετά την παροχή συγκατάθεσης του νομίμου αντιπροσώπου του (άρθρο 21 του Ν. 4624/2019). Ο υπεύθυνος επεξεργασίας καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να επαληθεύσει στις περιπτώσεις αυτές ότι η συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία (άρθρο 8 § 2 του ΓΚΠΔ).
Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε άτομα όλων των ηλικιών, ωστόσο δεν επεξεργαζόμαστε εν γνώσει μας καμία πληροφορία που παρέχεται από άτομα κάτω των 15 ετών. Δεδομένου ότι δεν είναι απολύτως εφικτό να ελέγξουμε αποτελεσματικά την ηλικία του κάθε χρήστη, δεσμευόμαστε να διαγράψουμε άμεσα κάθε δεδομένο που έχει υποβληθεί από ανήλικο. Η διαγραφή μπορεί να γίνει κατόπιν αναφοράς και εξακρίβωσης και ισχύει με την επιφύλαξη της παροχής συγκατάθεσης από κηδεμόνα ή της ανάγκης τήρησης των στοιχείων για νομικές αξιώσεις μας.

13. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το Learn Again διατηρεί επίσημες σελίδες σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook: Learn Again, Instagram: learnagain.edu.gr, Web: www.learnagain.edu.gr). Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω αυτών των σελίδων ώστε να λάβετε οποιαδήποτε πληροφορία.
Ωστόσο, εμείς, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέσω του προφίλ σας στην εκάστοτε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Η επικοινωνία σας μαζί μας μέσω των πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης συνεπάγεται τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των ως άνω Προσωπικών Δεδομένων σας. Τόσο η πρόσβαση όσο και η χρήση της σελίδας μας υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας μας όπως έχει δημοσιευθεί και ισχύει. Όταν πατάτε “FOLLOW”, ή “LIKE” σε σελίδα μας, μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να βλέπετε τα νέα και τις προωθητικές ενέργειες (μέσω newsfeed) που πραγματοποιεί το Learn Again μέσω της αντίστοιχης σελίδας της εταιρείας. Σας ενημερώνουμε ότι η ευθύνη μας περιορίζεται μόνο στα μέσα και στον τρόπο επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων και ουδεμία ευθύνη φέρουμε για τα μέσα ή τον τρόπο που η εκάστοτε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα.

14. Περαιτέρω πληροφορίες

Το ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & Learn Again όποτε το κρίνει αναγκαίο, δύναται να τροποποιεί την παρούσα πολιτική, ωστόσο δεσμευόμαστε ως οφείλουμε να σας ενημερώνουμε για τις σημαντικές αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας δημοσιεύοντάς τις στην ιστοσελίδα μας πριν τεθούν σε εφαρμογή. Εσείς από την μεριά σας, υποχρεούστε να ελέγχετε τακτικά την ιστοσελίδα μας για αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου, καθώς η χρήση των υπηρεσιών μας συνεπάγεται την εκ μέρους σας αποδοχή τόσο αυτής και όσο και τυχόν αλλαγών που έχουν προκύψει.

15. Επικοινωνία

Για ερωτήσεις ή/και σχόλια σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας και αυτή τη δήλωση ή για αίτημα τροποποίησης ή διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
Learn Again
Πλατεία Βάσως Κατράκη 2, Γλυφάδα Αττικής
Ελλάδα
Ιστότοπος: https://www.learnagain.edu.gr
Email: info@learnagain.edu.gr
Αριθμός τηλεφώνου: 2109681490

Η ιστοσελίδα λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση με τη νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ασφάλεια δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής.